ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ยังคงเป็นคำกล่าวที่จริงและใช้ได้อยู่เสมอทุกยุค ทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรเพราะหากเราทราบถึงสิ่งที่ต้องทำหรือเผชิญหน้าก่อนล่วงหน้าแล้วเราย่อมที่จะวางแผนป้องกันหรือเตรียมการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้ เหมือนอย่างเช่นการทัวร์สิงคโปร์ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ๆคนไทยนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียซึ่งถ้าหากเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างดีแล้วการไปทัวร์สิงคโปร์ของเราไม่ว่าจะไปกับกรุ๊ปทัวร์หรือฉายเดี่ยวก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์มีลักษณะเป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17‘35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51‘20″ ตะวันออก (1°17′N 103°51′E) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรค People’s Action Party (PAP) มาโดยตลอดนับตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี 2508 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานธนาคาร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามของสิงคโปร์ สืบแทนนายโก๊ะ จ๊ก ตง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาเป็นศาสนาอิสลามร้อยละ 14.9 ศาสนาคริสต์ร้อยละ… Continue reading ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์